ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง ประจำปี 2559

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222  หรือ 087-8079241