ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) (รายละเอียด)
09/09/62
ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)
09/09/62
ประธานคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (รายละเอียด)
04/09/62
ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (รายละเอียด)
02/09/62
ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Leader Camp (รายละเอียด)
28/08/62
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รายละเอียด)
28/08/62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (รายละเอียด)
28/08/62
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (รายละเอียด)
28/08/62
บูรณาการโครงการและเผยแพร่กิจกรรมคีตะมวยไทย (รายละเอียด)
21/08/62
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ (รายละเอียด)
21/08/62
บูรณาการโครงการและเผยแพร่กิจกรรมคีตะมวยไทย (รายละเอียด)
21/08/62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)
19/08/62
เชิญร่วมงาน VTEC SHOWCASE 2019 (รายละเอียด)
07/08/62
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2562) (รายละเอียด)
05/08/62
สรุปประเด็นการมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รายละเอียด)
05/08/62
ผังเส้นทางเดินรถภายในศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (รายละเอียด)
26/07/62
โครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มสตรีสานทรัพย์บ้านหนองทราย และกลุ่มฝากฝัน (รายละเอียด)
26/07/62
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (รายละเอียด)
23/07/62
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ.2562 (รายละเอียด)
23/07/62
สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game (รายละเอียด)
13/07/62
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (รายละเอียด)
11/07/62
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมฯ ประจำปี 2562 (รายละเอียด)
08/07/62
คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 (รายละเอียด)
08/07/62
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ (รายละเอียด)
08/07/62
สื่อการสอนวินัยจราจรและความปลอดภัยทางท้องถนน (รายละเอียด)
08/07/62
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (รายละเอียด)
04/07/62
ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)
02/07/62
Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล " Green Digital Library " (รายละเอียด)
28/06/62
ยกเลิกกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป (รายละเอียด)
20/06/62
จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (รายละเอียด)
20/06/62
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (รายละเอียด)
11/06/62
ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2562 (รายละเอียด)
08/06/62
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (รายละเอียด)
28/05/62
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2562 (รายละเอียด)
22/05/62
ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น " ประชาชนจิตอาสา " (รายละเอียด)
17/05/62
เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูแผนผัง ด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี (รายละเอียด)
17/05/62
ยกเลิกการรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง Cancelling the recruitment of a foreigner as an English teacher (รายละเอียด)
03/05/62
การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค (รายละเอียด)
02/05/62
ยกเลิกด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รายละเอียด)
02/05/62
การประกวดหนังสั้น และการประกวดแอนิเมชั่น ในหัวข้อ " ภัยการค้ามนุษย์ " (รายละเอียด)
23/04/62
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (รายละเอียด)
05/04/62
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (รายละเอียด)
02/04/62
ประกวดสัญลักษณ์การแข่งขัน (Logo) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ (รายละเอียด)
29/03/62
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 (รายละเอียด)
27/03/62
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดและขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (รายละเอียด)
27/03/62
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ (รายละเอียด)
26/03/62
การประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร (รายละเอียด)
22/03/62
การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562 (รายละเอียด)
19/03/62
ประชุมผู้บริหารการศึกษาฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2562 (รายละเอียด)
01/03/62
ประกวดคำขวัญ และตราสัญลักษณ์(Mascot)งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ 69 ปี2562 (รายละเอียด)
01/03/62
การทดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 (รายละเอียด)
28/02/62
โครงการศุกร์เติมสุข ตักบาตรสร้างบุญ กระตุ้นการแบ่งปัน (รายละเอียด)
27/02/62
การจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ (รายละเอียด)
26/02/62
การจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (รายละเอียด)
26/02/62
ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)
25/02/62
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายละเอียด)
21/02/62
สื่อการสอน E-learning เรื่องการพัฒนาความแข็งแรง (รายละเอียด)
21/02/62
การคักสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2562 (รายละเอียด)
15/02/62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับย้าย/เปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น (รายละเอียด)
15/02/62
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (รายละเอียด)
01/02/62
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปวส. ปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)
01/02/62
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2561 และ ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค.2561) (รายละเอียด)
22/01/62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (รายละเอียด)
10/01/62
สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 2561 ของเขตพื้นที่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 (รายละเอียด)
10/01/62
รายละอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู) สพป.กจ.1 (รายละเอียด)
02/01/62
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ (รายละเอียด)
28/12/61
คลิปวีดีทัศน์และสื่อ ปชส. การเป็นประธานอาเซียนของไทย (รายละเอียด)
28/12/61
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกิจกรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นและรักษามรดกฯ 2562 (รายละเอียด)
28/12/61
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (รายละเอียด)
28/12/61
มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (รายละเอียด)
24/12/61
การดำเนินการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้คุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียด)
24/12/61
ขอเชิญร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รายละเอียด)
24/12/61
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียด)
19/12/61
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) กรณีหน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสบภัยพิบัติ (รายละเอียด)
17/12/61
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอกผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ (รายละเอียด)
14/12/61
ขอรับเงินช่วยเหลือนักเรียนมารดาพิการตาบอด (รายละเอียด)
13/12/61
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านพักประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)
13/12/61
รายชื่อสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
12/12/61
ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตย (รายละเอียด)
12/12/61
ขอความร่วมมือในการจัดงานประเพณีต่างๆ (รายละเอียด)
12/12/61
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 (รายละเอียด)
03/12/61
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)
30/11/61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด (รายละเอียด)
17/11/61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเวรยาม (รายละเอียด)
17/11/61
แบบฟอร์มตรวจสอบพัสดุ (รายละเอียด)
13/11/61
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (รายละเอียด)
12/11/61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด (รายละเอียด)
02/11/61
ประกาศ สพป.กจ.1 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเวรยาม (รายละเอียด)
30/10/61
ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป (รายละเอียด)
26/10/61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (รายละเอียด)
22/10/61
การขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ครูและนักเรียนซึ่งประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)
17/10/61
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (รายละเอียด)
17/10/61
บรรยายพื้นที่นวัตกรรม (เติม คกก.ใหม่) (รายละเอียด)
16/10/61
ส่งรายงานการเบิกเงินเดือน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
10/10/61
แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (รายละเอียด)
10/10/61
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ปชส. การเลือกประธารฯ ในคณะกรรมการอุดมศึกษา (รายละเอียด)
04/10/61
แนวทางกาประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา" (ใหม่ล่าสุด). (รายละเอียด)
04/10/61
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (รายละเอียด)
01/10/61
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (รายละเอียด)
24/09/61
แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โหลดแบบฟอร์ม หนังสือนำ (รายละเอียด)
08/08/61
แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (รายละเอียด)
29/08/61
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(รายละเอียด3) (หนังสือนำส่ง)
29/08/61

รายงานการเงินประจำเดือน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561 (เดือน กรกฎาคม ) หนังสือนำส่ง

(รายละเอียด)
20/08/61
รายงานการเงินประจำเดือน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561 (เดือน มิถุนายน ) หนังสือนำส่ง (รายละเอียด)
20/08/61

แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

(รายละเอียด)
10/08/61
แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โหลดแบบฟอร์ม หนังสือนำ (รายละเอียด)
08/08/61

การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน

(รายละเอียด)
08/08/61
แจ้งสำรวจการอบรมโครงการพัฒนาครู (รายละเอียด)
08/08/61

เอกสารการประชุมประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)

(รายละเอียด)
05/08/61
ขอเชิญบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศเนื่องในงาน " ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ดิเรกดล 36 ปี " (รายละเอียด)
03/08/61

คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

(รายละเอียด)
03/08/61
โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (รายละเอียด)
03/08/61
ข้อมูล 10 มิ.ย. 61 (รายละเอียด)
25/07/61

แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

(รายละเอียด)
23/07/61
ขอความร่วมมือใช้รูปแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมที่ถูกต้อง (รายละเอียด)
23/07/61

การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนแห่งชาติ (กอช.)

(รายละเอียด)
29/06/61
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นอัตราจ้างชั่วคราว (วิทย์ฯ - คณิตฯ) (รายละเอียด)
21/06/61

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61

(รายละเอียด)
21/06/61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 2561 (รายละเอียด)
19/06/61

การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

(รายละเอียด)
14/06/61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบหิหารงาน 3 ภาษา (รายละเอียด)
13/06/61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

(รายละเอียด)
12/06/61
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. เดือนมิถุนายน 2561 (รายละเอียด)
04/06/61

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(รายละเอียด)
30/05/61

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนงบแก้ไขปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(รายละเอียด)

(แนบท้ายประกาศ)

28/05/61

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค้างชำระของส่วนราชการ

(รายละเอียด)
28/05/61

วิธีปักหมุด! จุด Check in ราชการไทยไม่ใช้สำเนา

(รายละเอียด)
22/05/61

จัดสรรคงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(รายละเอียด)
22/05/61

ขอความร่วมมือยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(รายละเอียด)
04/05/61

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.

(รายละเอียด)
04/05/61

ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.,ช.ป.ส.ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

(รายละเอียด)
30/04/61

แผนปฏิบัติการปี 61 , หนังสือแจ้งโรงเรียน

(รายละเอียด)
27/04/61

โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเริมวัฒนธรรมการอ่าน 2561

(รายละเอียด)
26/04/61

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

(รายละเอียด)
24/04/61

ส่งรายงานการเงินประจำเดือน จากระบบ GFMIS

(รายละเอียด)
20/04/61

รายงานงบทดลอง

(รายละเอียด)
20/04/61

แนวการปฏิบัติเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

(รายละเอียด)
09/04/61

คู่มือรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธาร.

(รายละเอียด)
09/04/61

คำชี้แจงกรอกระบบบัญชี

(รายละเอียด)
09/04/61

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.

(รายละเอียด)
05/04/61

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มนโยบายและแผน

(รายละเอียด)
31/03/61

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กจ.1

(รายละเอียด)
28/03/61

ขอความอนุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย

(รายละเอียด)
21/03/61

ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.,ช.ป.ส.ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

(รายละเอียด)
19/03/61

ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561

(รายละเอียด)
05/03/61

สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

(รายละเอียด)
27/02/61

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา

(รายละเอียด)
27/02/61

ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2561

(รายละเอียด)
27/02/61

user name และ password สำหรับโรงเรียนเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม QAMS (SAR online)

(รายละเอียด)
22/02/61

power point งานนำเสนอประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

(รายละเอียด)
22/02/61
การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561
(รายละเอียด)
09/02/61
ด่วนที่สุด แจ้งการเสนอของบประมาณปี 2561
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
(รายละเอียด)
09/02/61
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (รายละเอียด)
07/02/61
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
17 มีนาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2561
(รายละเอียด)
06/02/61
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) (รายละเอียด)
11/01/61
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560 (ว80)
(แนวทางประเมินร.ร.สีขาว)
11/01/61
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

(รายละเอียด)

10/01/61
การติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด (รายละเอียด)
(คู่มือ)
(กรอกแบบติดตาม)
22/12/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ประกาศ) 21/11/60
ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (รายละเอียด) 19/12/60
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในอำเภอศรีสวัสดิ์ เนื่องในวันที่ 17 ธ.ค. 60 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานมอบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้แก่โรงเรียน บ้านโป่งหวาย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนใน อำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติ รับมอบ ครั้งนี้ ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. ถึง 12.00 น. แต่งกายชุดสุภาพ   13/12/60
การคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด) 08/12/60
ประชาสัมพันธนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารนำส่ง)
(รายละเอียด)
24/11/60
ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (รายละเอียด) 24/11/60
ปรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (เอกสารนำส่ง)
(สิ่งที่แนบมาด้วย)
24/11/60
ปรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (เอกสารนำส่ง)
(สิ่งที่แนบมาด้วย)
24/11/60
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (หนังสือนำส่ง)
(เกณฑ์การประเมิน)
(ใบสมัคร)

23/11/60

เอกสารประมวลการสอน Course Syllabus กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (รายละเอียด)

23/11/60

ประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 (หนังสือราชการ) 17/11/60
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (หนังสือราชการ) 17/11/60
ประชาสัมพันธ์งาน Thailand E-Commerce Week 2017 (หนังสือราชการ) 17/11/60
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เครื่อนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว โครงการช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว (หนังสือราชการ) 09/11/60
ขอเชิญร่วมช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย จังหวัดอุดรธานี (หนังสือราชการ) 09/11/60
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( หนังสือนำส่ง)
(รายชื่อโรงเรียน)
08/11/60