การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561
(รายละเอียด)
09/02/61
ด่วนที่สุด แจ้งการเสนอของบประมาณปี 2561
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
(รายละเอียด)
09/02/61
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (รายละเอียด)
07/02/61
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
17 มีนาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2561
(รายละเอียด)
06/02/61
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) (รายละเอียด)
11/01/61
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560 (ว80)
(แนวทางประเมินร.ร.สีขาว)
11/01/61
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

(รายละเอียด)

10/01/61
การติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด (รายละเอียด)
(คู่มือ)
(กรอกแบบติดตาม)
22/12/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ประกาศ) 21/11/60
ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (รายละเอียด) 19/12/60
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในอำเภอศรีสวัสดิ์ เนื่องในวันที่ 17 ธ.ค. 60 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานมอบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้แก่โรงเรียน บ้านโป่งหวาย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนใน อำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติ รับมอบ ครั้งนี้ ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. ถึง 12.00 น. แต่งกายชุดสุภาพ   13/12/60
การคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด) 08/12/60
ประชาสัมพันธนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารนำส่ง)
(รายละเอียด)
24/11/60
ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (รายละเอียด) 24/11/60
ปรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (เอกสารนำส่ง)
(สิ่งที่แนบมาด้วย)
24/11/60
ปรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (เอกสารนำส่ง)
(สิ่งที่แนบมาด้วย)
24/11/60
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (หนังสือนำส่ง)
(เกณฑ์การประเมิน)
(ใบสมัคร)

23/11/60

เอกสารประมวลการสอน Course Syllabus กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (รายละเอียด)

23/11/60

ประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 (หนังสือราชการ) 17/11/60
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (หนังสือราชการ) 17/11/60
ประชาสัมพันธ์งาน Thailand E-Commerce Week 2017 (หนังสือราชการ) 17/11/60
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เครื่อนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว โครงการช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว (หนังสือราชการ) 09/11/60
ขอเชิญร่วมช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย จังหวัดอุดรธานี (หนังสือราชการ) 09/11/60
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( หนังสือนำส่ง)
(รายชื่อโรงเรียน)
08/11/60