ประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 ( หนังสือราชการ )
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ( หนังสือราชการ )
ประชาสัมพันธ์งาน Thailand E-Commerce Week 2017 ( หนังสือราชการ )
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เครื่อนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว โครงการช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว ( หนังสือราชการ )
ขอเชิญร่วมช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย จังหวัดอุดรธานี ( หนังสือราชการ )
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( หนังสือนำส่ง ) ( รายชื่อโรงเรียน )
ประชาสัมพันธ์ แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่ ศธ 5206.1/ว56 ( รายละเอียด )
ประกาศ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( หนังสือนำส่ง ) ( ประกาศ )
ประชาสัมพันธ์เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( เอกสาร )
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ( หนังสือนำส่ง ) ( ประกาศ สพฐ. )
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปีการศึกษา 2561( หนังสือนำส่ง ) ( ประกาศ สพฐ. )
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561 ( หนังสือนำส่ง ) ( ประกาศ สพฐ.)
 ด่วนที่สุด แจ้งสำรวจความต้องการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ( หนังสือนำส่ง ) ( รายชื่อโรงเรียนตั้งปี 2562 ) ( แบบยืนยันความต้องการ ) ( ปร.456(ชุดเดิม)
  แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ศธ 5206.2/ว49 ( รายละเอียด 
  ประกาศ ผลการคัดเลือกครูดีเด่นด้านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ( รายละเอียด 
  แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ( รายละเอียด 
  แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและกรอกรายงานข้อมูลการแก้ปัญหานักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ( รายละเอียด )
  ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ( รายละเอียด )
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 28(ค) 2 ( ประกาศ ) 
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ( ประกาศ ) 
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ( ประกาศ ) 
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ฯ  ( รายละเอียด )  
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 28(ค) 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ฯ ( รายละเอียด )  
  ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( ผลการแข่งขัน ) 
  ตรวจสอบคะแนนสอบบรรจุครูผู้ช่วย 1/2560 ได้ที่นี่ ( รายละเอียด ) 
  ระบบดาวน์โหลดข้อสอบ  O-NET สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  ( คลิกโหลด )
 วุฒิบัตรการอบรม DLIT หากต้องการแก้ไข ติดต่อ ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ ( วุฒิบัตรรุ่นที่ 1 ) ( รุ่นที่ 2 ) ( รุ่นที่ 3 ) ( รุ่นที่ 4 ) 
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนคัดนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เข้าเรียนผ่านระบบสื่ออีเลิร์นนิ่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล สามารถเข้าเรียนได้ที่นี่  ( เข้าเรียนที่นี่ )  
 เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม
 การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )