[โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์]โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เปิดรับสมัครนักเรียนชายและหญิง (รายละเอียด)
[โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว]เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา (e-bidding) (รายละเอียด)
[โรงเรียนดิศกุล]ประกวดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร (e-bidding) (รายละเอียด)
[โรงเรียนตลาดสำรอง]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล (e-bidding) (รายละเอียด)
[โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน (e-bidding) (รายละเอียด)
[โรงเรียนบ้านห้วยตลุง]เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
[รับสมัครคัดเลือกบุคคล]ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งนารับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน (รายละเอียด)
[รับสมัครคัดเลือกบุคคล] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (รายละเอียด)
[โรงเรียนบ้านวังตะเคียน] โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบ WBI.(Web-based Instruction ) (รายละเอียด)
[โรงเรียนบ้านหนองสองตอน] เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูนายพิษณุ กองเสน (เอกสารประกาศ)
[โรงเรียนบ้านวังตะเคียน] ตัวอย่างข้อสอบการประเมินนานาชาติ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (เอกสารประกาศ)
[โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี] เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2559 (เอกสารประกาศ)
[โรงเรียนวัดหนองตะโก] เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (เอกสารประกาศ)
[ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ประกาศ )
[โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ส้วมนักเรียนชาย และส้วมนักเรียนหญิง ( ประกาศ )
[ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ประกาศ )
[โรงเรียนบ้านทุ่งนา] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน (เอกสารประกาศ)
[โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ส้วมนักเรียนชาย และส้วมนักเรียนหญิง (เอกสารประกาศ)
[ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี] ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 ( ประกาศ )
[โรงเรียนวัดหนองตะโก] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ( ประกาศรับสมัคร )
[โรงเรียนบ้านวังตะเคียน] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตั้งแต่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2560 ( ประกาศรับสมัคร )
[โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ( เอกสารประกาศ ) ( ตารางแสดงวงเงิน )