+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน  +++

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557

   นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2556

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

      
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 

 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1    

    ระบบ e-Office ใหม่    

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 


 

 

 
 


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประฃุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประฃุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประฃุมคณะกรรมการพิจารณา "ครูดีในดวงใจ ปี 2558" ณ ห้องประชุม 2...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภายใต้แนว...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2557  ของโรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับจังหวัด..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กจ.1 เยี่ยมบ้านนักเรียนถูกไฟไหม้....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กจ.1 และข้าราชการในสำนักงานร่วม...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557 ในโครงการบ้านนัก....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมรับมอบห้องน้ำที่ดีส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ของโรงเรียนบ้านท่าพุ อ.ด่านมะขามเตี้ย


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ ณ ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ประธานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ประชุมคณะกรรมการ....


ศน.ฉลอง ขำมาก และ ศน.นุดี รุ่งสว่าง ศน.สพป.กาญจนบุรี  เขต 1 เข้าเยี่ยมและให้ขวัญ กำลังใจกับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังลาน...


นายศิริวุฒิ สามนปาล รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.กจ.1 เข้าเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียน.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนบ้านดงยาง.......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนบ้านวังสารภี.......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนอนุบาล.......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.กจ.1 เข้าเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านยาง...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ...


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง  ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ สพป....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาด สพป.เพชรบูรณื เขต 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ .......

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
ขอแก้ไขใหม่ เนื่องจากสพฐ.ได้แจ้งให้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จัดห้องประชุมเพื่อการรับชมถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน สำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถรับชมได้ จึงขอเรียนเชิญโรงเรียนที่ไม่สามารถรับชมได้ ไปรับชมได้ที่ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ทั้งนี้ขอได้แจ้ง ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ ทราบก่อนด้วย   
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบบันทึกกิจกรรมการศึกษาเอกสารการอบรมด้วยตนเอง โครงการพัฒนาเครือข่ายวัดผล "การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนสู่การพัฒนาความสามารถผู้เรียน " ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2557  ( รายชื่อ )
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )
วิธีการแก้ปัญหาเปิดดูงานระบบ e-Office ตัวเก่าของสำนักงานไม่ออก มองงานไม่เห็น  ( วิธีแก้ไข )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ( รายละเอียด )  
ก.ค.ศ.ประกาศเลื่อนการเลือตั้งผู้แทน ฯ ไปเป็นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-15.00 น.
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
การตรวจสอบและรับรองข้อมูลข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 ( รายละเอียด )  
ประกาศ สพป.กจ.1 เรื่องการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ ฯ รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง  ( รายละเอียด )
ประกาศ สพป.กจ.1 เรื่องการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ ฯ ( รายละเอียด ) ( รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ) ( ประกาศผลการคัดเลือก )  

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )  
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามนี้ ได้ส่งรายงานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ไม้ดอกไม่หอมไทยด่วน ( รายชื่อโรงเรียน )  
 แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล นักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557  ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2557 ) โดยให้บันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์   http://portal.bopp-obec.info/obec57  ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตามหนังสือที่ ศธ 04017/ว.1015 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 ( ปกคำนำสารบัญ ) ( ภาคผนวก ) ( ส่วนที่ 1 ) ( ส่วนที่ 2 ) ( ส่วนที่ 3 ) ( ส่วนที่ 4 ) ( ส่วนที่ 5 ) 

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 ( รายละเอียด )
 คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.1494-2541:โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 :เก้าอี้นักเรียน ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
   คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ 2557 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( รายละเอียด )
  แบบฟอร์มการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีตกลงราคา ( รายละเอียด )
การปรับเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ( หนังสือราชการ ) ( รายละเอียด ) 

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอรับการสนับสนุนสั่งจองเสื้อ/กระเป๋า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64/2557 ( รายละเอียด ) ( รายละเอียด 2 )
แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม,1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ ฯ เพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 )
การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการด้วยกิจกรรมสภานักเรียน ( รายละเอียด 1) ( รายละเอียด 2 )
   การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
 
 นโยบายกรอบแนวทางการจัดงานศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด ) แก้ไขใหม่

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนละ 10,000 บาท ให้รายงานผลการดำเนินการตามรายละเอียดนี้ให้เขตทราบ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม นี้ ( รายชื่อโรงเรียน ) ( แบบรายงาน )  
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ( เอกสาร 1 ) ( เอกสาร 2 ) ( เอกสาร 3 ) ( เอกสาร 4 )
 สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง : Virtual Field Trip ประวัติศาสตร์ ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 

ข่าวอื่น ๆ
เชิญร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) 

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   ผอ.เขต...พบเพื่อนครู    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

 

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241