ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่นี่


นับถอยหลังสอบ O-NET  2557

 
 

+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน  +++

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557

   นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2557

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

      
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1    

    ระบบ e-Office ใหม่    

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 


 

 

 
 


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ...


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาของ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานในพิธีทำบุญวันเกิดประจำเดือน ธันวาคม 2557 ซึ่งเดือนนี้มีผู้เกิดจำนวน...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดกิจกรรมรอบกองไฟของโรงเรียนบ้านพุเลียบ เพื่อสร้าง....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมของสำนักงานในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึง.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมฯ..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษา..


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมต้องรับคณาจารย์ นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานในการจัดทำร่างหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว......


ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรสบุตรสาว ผอ.ตระกาล อุดมวงศ์ศิริ ผอ.รร...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ให้เกียรติเป็นประธานการรับมอบอาคาร "สานฝันให้น้อง" เพื่อเป็นอาคารฝึกอาชีพและ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. เจ้าหน้าที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานนำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการในสังกัด....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองงาน/โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ตามแผน...

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
ผู้ประสงค์จะเข้าโครงการ  UNDO ของกองทุน กบข.ให้ยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป  
การประเมินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คู่มือการประเมิน ) ( เข้าประเมินที่นี่ )
แนวคิดก่อนเข้าหรือออก โครงการ UNDO ของกองทุน กบข. ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 )
โครงการ UNDO ของกองทุน กบข.ดูรายละเอียดได้ที่นี่ ( UNDO )
สพป.กจ.1 ได้สรุปเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่เพื่อจัดทำรูปเล่มต่อไป เบอร์ท่านใดไม่ถูกต้องแจ้งแก้ไขที่คุณนวมลลิ์ วงศ์สนิท กลุ่มอำนวยการด่วนด้วย ( เบอร์ไทรศัพท์
ปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที่ยมได้ที่นี่ ( กรอกข้อมูล )
การสำรวจอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน ( รายละเอียด ) ( แบบสำรวจ )
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เชิญประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2557 คุณสมบัติต้องเป็นสมาชิกของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย โรงเรียนใดสนใจติดต่อ ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ 087-8079241 ด่วน
 รอบรู้เรื่องไสรัส อีโบล่า  ( รายละเอียด )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
พรบ.การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ตามพรบ.บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ( รายละเอียด )
โครงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ประจำปี 2558  ( คู่มือการคัดเลือก ) ( แบบฟอรฒสเสนอชื่อครูโดยศิษย์เก่า ) ( แบบฟอร์มเสนอชื่อครูโดยองค์กรหน่วยงาน ) ( บทความ 1 ) ( บทความ 2 )
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )
วิธีการแก้ปัญหาเปิดดูงานระบบ e-Office ตัวเก่าของสำนักงานไม่ออก มองงานไม่เห็น  ( วิธีแก้ไข )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ( รายละเอียด )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ( รายละเอียด )
โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด )
สรุปผลการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training (UTQ Online) รอบที่ 1 ( รายละเอียด )
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training  ( รายละเอียด ) ( เป้าหมายและการรายงาน )
โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ( รายละเอียด ) ( คู่มือ ) ( ใบสมัคร

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษา พันธ์ุไม้ดอกไม้หอมไทยและการเรียนรู้ด้านการเกษตร ( รายละเอียด ) ( แบบเข้าร่วมงาน ) ( รายละเอียดกิจกรรม )
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง ) ( รายละเอียด )
 ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมา 1 ) ( สิ่งที่ส่งมา 2 ) ( สิ่งที่ส่งมา 3 )
การรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( รายละเอียด )  

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 ( รายการที่ 1 ) ( รายการที่ 2 ) ( รายการที่ 3 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( รายละเอียด ) ( รุ่น / ตาราง )
 รายการโอนเงินค่ารักษา/การศึกษา 8-20  พฤศจิกายน ( รายละเอียดการโอน )
 รายการโอนเงินค่ารักษา/การศึกษา 21 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน ( โอน 1 ) ( โอน 2 )
 เรื่องการโอนเงิยอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2557 ( จำนวน 70 %) ( รายละเอียด ) ( จำนวนเงิน )
 รายการโอนเงินค่ารักษา ค่าการศึกษา ใช้สอย ค่าจ้าง วิทยะฐานะตกเบิก ฯ ( รายการ 1 ) ( รายการ 2 ) ( รายการ 3 )
 แจ้งการโอนเงินรายการค่าจัดการเรียนการสอน รายการ ค่าไฟฟ้า  ( หนังสือแจ้ง ) ( จำนวนเงิน )
รายการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ผ่านมา ( รายการที่ 1 ) ( รายการที่ 2 ) ( รายการที่ 3 ) ( รายการที่ 4 )
 ตัวอย่างแบบฟอร์มการซื้อโดยวิธีตกลงราคาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( เอกสาร )  
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง ( แนวปฏิบัติ ) ( แบบ ทร 03 ) ( แบบ ทร 04 ) ( แบบ ทร 05 ) ( แบบ ทร 11 )  
แบบฟอร์มการตกลงราคา อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( แบบฟอร์ม )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 คำสั่งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ( รายละเอียด )
 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ( รายละเอียด )  
ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ฯ ( รายละเอียด ) ( ประกาศ 1 ) ( ประกาศ 2 )
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558 ( รายละเอียด ) ( ประกาศ )  
ขอรับการสนับสนุนสั่งจองเสื้อ/กระเป๋า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64/2557 ( รายละเอียด ) ( รายละเอียด 2 )
การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการด้วยกิจกรรมสภานักเรียน ( รายละเอียด 1) ( รายละเอียด 2 )
   นโยบายกรอบแนวทางการจัดงานศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด ) แก้ไขใหม่

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ขอเชิญชมงานมหกรรมทางวิขาการครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก )
 การเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด )  
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง HDD เพื่อสำเนาสื่อ EDLTV ขอให้จัดส่งให้ ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ โดยด่วนเพื่อจะได้สำเนาสื่อให้โรงเรียนต่อไป
ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสัมมนาทางวิชาการ  Smart Classroom  ม.ศิลปากร ( รายละเอียด )
   การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คุณลักษณะ ) ( บัญชีจัดสรร )  

ข่าวอื่น ๆ
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   ผอ.เขต...พบเพื่อนครู    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

 

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

  


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241