เหลืออีก  0 วัน สอบ

เหลืออีก  0 วัน สอบ
 

+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน +++++ 

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

    ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558

   ข้อมูลนักเรียน 31 มี.ค.2558

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2558

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2555

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2556

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น

    โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน

    ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2559   
 .
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้    

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  
KM Delivery Kan1 
  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

   ข้อสอบพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ   
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ SMART AREA

     ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน  

      

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่  

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์สามัคคี 4+1 เขตพื้นที่......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประมวลผลข้อสอบเขียนตอบ การสอบ......


นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา......


นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นำข้าราชการในกลุ่มงาน ฯ วางพานพุ่ม.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการในสังกัดตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกีฬา.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวันวิชาการและเปิดบ้านอนุบาลวัดไชยชุมพล......


นายศิริวุฒิ สามนปาล รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดร่วมเคาระธงชาติ.....


นายศิริวุฒิ สามนปาล รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของ......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและให้ค่าคะแนนการประเมิน......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ.....


ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างสุขภาพ......


นายโอภาส  ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่......


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของชั้นประถม......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สมพร บุญประเสริฐ มารดานายไกรพจน์ บุญประเสริฐ.....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายศิริวุฒิ สามนปาล นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 .....


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการ" ของเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเขาน้อย.....


นายโอภาส  ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโห่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ให้กับนักเรียน และครู......


นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สมพร บุญประเสริฐ มารดา......

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
 ประกาศการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560 ( ประกาศ ฯ ) ( กำหนดการสอบ ) ( บัญชีตำแหน่ง ) ( คุณวุฒิกลุ่มวิชา ) ( หลักสูตรการสอบ ) ( หนังสือรับรอง ) ( ใบสมัครสอบ ) ( ประกาศเพิ่มเติม ) ( แนวปฏิบัติเพิ่มเติม )  
 ตำแหน่งว่างที่ใช้บรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ บรรจุ 28 มีนาคม 2560 ( รายละเอียด )
 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 ( ประกาศ ฯ ) ( ตำแหน่งว่าง ) ( รายละเอียดวุฒิ ) ( ใบสมัคร ) ( ตัวชี้วัด ) ( แบบประเมิน ) ( ตารางสอบ ) ( หลักสูตร ) ( ประกาศผลการคัดเลือก ) ( แนบท้ายประกาศผล ฯ )  
 ด้วยคุณแม่สอาด หวานชิต มารดาของ ผอ.ประทีป หวานชิต ผอ.รร.ท่ามะกาวิทยาคม ์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม กำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ 22-25 มีนาคม ณ บ้านเลขที่ 54/5 บ้านทุ่งนานางหรอก ต.ลาดหญ้า อ.เมือง ฯ จ.กาญจนบุรี เวลา 19.30 น. กำหนดพระราชทานเพลิงศพวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม เวลา 16.00 น. ณ วัดราษฎร์บำรุงวราราม (วัดทุ่งนานางหรอก) 
 ด้วยนายบุญมี ภูบุญคง บิดาของนางวัฒนา บุญสมบัติ (ครูซิ้ม แพกาวา) และนางบุญเนียม วุฒิพงศ์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม กำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ 20-25 มีนาคม ณ บ้านเลขที่ 52/2 ต.ปากแพรก อ.เมือง ฯ จ.กาญจนบุรี (สามแยกบ้านเขาแหลม หมู่ 2) กำหนดพระราชทานเพลิงศพวันที่ 26 มีนาคม ณ วัดถ้ำมุณีนาถ (ถ้ำฤาษี) เวลา 16.00 น.
 ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ฯ ( ประกาศ ฯ ) ( ตารางแสดงวงเงิน )
 ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ฯ ( ประกาศ ฯ ) ( ตารางแสดงวงเงิน )
 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 ( ประกาศ ฯ ) ( ตำแหน่งว่าง ) ( รายละเอียดวุฒิ ) ( ใบสมัคร ) ( ตัวชี้วัด ) ( แบบประเมิน ) ( ตารางสอบ ) ( หลักสูตร ) ( ประกาศผลการคัดเลือก ) ( แนบท้ายประกาศผล ฯ )  
ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่องรับสมัครครูธุรการโรงเรียน ( ประกาศรับสมัคร ) ( ประกาศผลการคัดเลือก ) ( รายละเอียดแนบท้ายประกาศ )  
รายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( โหลดได้ที่นี่ )
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ประกาศรายชื่อ ) ( กำหนดการ )
ระบบดาวน์โหลดข้อสอบ  O-NET สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  ( คลิกโหลด )
วุฒิบัตรการอบรม DLIT หากต้องการแก้ไข ติดต่อ ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ ( วุฒิบัตรรุ่นที่ 1 ) ( รุ่นที่ 2 ) ( รุ่นที่ 3 ) ( รุ่นที่ 4 )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนคัดนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เข้าเรียนผ่านระบบสื่ออีเลิร์นนิ่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล สามารถเข้าเรียนได้ที่นี่  ( เข้าเรียนที่นี่ )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )

ข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ DLIT
 เผยแพร่การสอนเสริมเพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ปีการศึกษา 2558 ( หนังสือแจ้ง ) ( สาระภาษาไทย ) ( สาระคณิตศาสตร์ ) ( สาระภาษาอังกฤษ ) ( สาระวิทยาศาสตร์ ) ( สาระสังคมศึกษา ) ( หรือเข้าเว็ปไซต์ที่นี่ )
ซักซ้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) ( หนังสือแจ้ง )
ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ( หนังสือแจ้ง )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
แจ้งเรื่องสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ( รายละเอียด )
แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค.-ชพส. สิ้นเดือน มีนาคม 2560 ( รายละเอียด )
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบ ฯ ( ประกาศ ฯ ) ( ไม่มีสิทธิ์ ) ( ภาษาจีน ) ( ภาษาญี่ปุ่น ) ( อังกฤษ ) ( วิทย์ทั่วไป ) ( คณิตศาสตร์ ) ( ชีววิทยา ) ( ฟิสิกส์ ) ( สังคมศึกษา ) ( เทคโนโลยี ) ( พลศึกษา ) ( เกษตรกรรม ) ( ศิลปศึกษา ) ( คหกรรม ) ( ภาษาไทย ) ( คอมพิวเตอร์ ) ( ดนตรีไทย ) ( ดนตรีสากล ) ( นาฏศิลป์ ) ( ประถมศึกษา ) ( ปฐมวัย ) ( ก่อสร้าง ) ( จิตวิทยา ) ( ไฟฟ้า ) ( ทัศนศิลป์ ) แผนผังสนามสอบ ) ( มาตรการป้องกันการทุจริต )  
 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 ( ประกาศ ฯ ) ( ตำแหน่งว่าง ) ( รายละเอียดวุฒิ ) ( ใบสมัคร ) ( ตัวชี้วัด ) ( แบบประเมิน ) ( ตารางสอบ ) ( หลักสูตร )  

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ( หนังสือแจ้ง ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ฯ  ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด )
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  รายการค่าก่อสร้างอาคาร ฯ  ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด )
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2559 ค่าครุภัณฑ์ ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ( หนังสือแจ้ง ) ( คู่อื่การดำเนินงานเล่มใหม่ )

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายการโอนเงินค่าจ้าง งบ อบจ.เพิ่มเติม โอนเข้าบัญชีเมื่อ 31 มกราคม 2560 ( รายละเอียด )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ฯ ( ประกาศ )
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  2  รายการ ( ประกาศ )
รายการโอนเงินสวัสดิการ ฯ ค่ารักษา ฯ ค่าการศึกษาบุตร  ( รายละเอียด )
รายการโอนเงินสวัสดิการ ฯ ค่ารักษา ฯ ค่าการศึกษาบุตร  ประจำวันที่ 5 กันยายน ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลนักเรียน ประจำปี 2560 ( หนังสือแจ้ง ) ( คู่มือ )
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ  ( หนังสือแจ้ง ) ( แบบใบสมัคร ) ( เกณฑ์ ฯ  )
การเผยแพร่แบบวัดความสนใจในอาชีพสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-6 ( หนังสือแจ้ง ) ( แบบวัด 1 ) ( แบบวัด 2 )
การขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ( หนังสือแจ้ง )

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 เอกสารประกอบการอบรมครูปฐมวัย ( เอกสารหมายเลข 1 ) ( เอกสารหมายเลข 2 ) ( เอกสารหมายเลข 3 ) ( แบบบันทึกผลประเมิน ) ( ชุดกิจกรรม ) ( เพลงบรรยาย ) ( หนังสือนิทาน )
 การรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ( หนังสือแจ้ง ) ( เครื่องมือประเมิน ) ( เครื่องมือวัดและประเมินผล )
 การเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ( คู่มือ ฯ ) ( ป. 6 ) ( ม. 3 )
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2558 ฉบับปรับปรุง ( รายละเอียด )
ข้อสอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ( รายละเอียดข้อสอบ )
การรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ( แบบรายงาน ) ( ปกแบบรายงาน ) ( คู่มือการติดตาม ) ( ปกคู่มือการติดตาม )
ตัวอย่างแผนการสอน อาเซียนศึกษา ( แผนการสอนอาเซียน )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 ( รายละเอียด )
 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด สพป.กาญจนบุีั เขต 1 ( รายละเอียด )
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียด )  

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 การเผยแพร่เอกสารงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ( รายงานการวิจัย )
 การเชื่อมต่อสื่ออินเทอร์เน็ตระบบ TOT Satellite แทนระบบ IP Star บริษัท สามารถ ฯ ( รายละเอียด ) ( รายชื่อ ร.ร. )
การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 3 ( รายละเอียด )
การเข้าพื้นที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ Router  ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียน )

ข่าวอื่น ๆ
สรุปอย่างย่อ ๆ กับ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ( รายละเอียด )
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้ที่นี่ ( เอกสาร )
อาจเป็นเพราะ 8 เหตุผล ที่ สพฐ.จำต้องเลื่อนการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2559 ครั้งนี้ออกไป ( รายละเอียด )
คำสั่ง คสช.ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ( รายละเอียด )
คำสั่ง คสช.ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ( รายละเอียด )
ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ มกราคม 2559 ของประเทศไทย ( แนวคิดร่างรัฐธรรมนูญ ) ( สรุปหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญ ) ( ร่างรัฐธรรมนูญฉบับรายมาตรา )
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ( รายละเอียด )  
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอภิชัย  ทำมาน

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   สายตรง ผอ.เขต...ร้องเรียน    
   รับสมัครครูอัตราจ้าง  ปี 2559

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 255 9 

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปี 2559

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

   การแข่งขันภาษาอังกฤษ ปี 2559

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปี 2558

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

   โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    นโยบายอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006
ดูแลโดย ศน.ชาลี สำรองทรัพย์  Email : chalee.sum@gmail.com  โทร  087-8079241