+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน  +++

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลครู 10 มิถุนายน 2556

   นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2556

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้

    กลุ่มงานนิติกร  

    ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

    อบรม UTQ ONLINE ที่นี่ 
  
  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 

 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1    

    ระบบ e-Office ใหม่    

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
 


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้บริหาร ครูผู้สอนทุกระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 มอบนโยบายให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมโครงการ........


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด "หนองเสือเกมส์" ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กจ.1..........


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในการ.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมมอนิ่งบรีฟ (Mornning brief) เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งข้อราชการ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมและให้ขวัญ กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน ในการเข้าค่ายภาาาอังกฤษ ณ โรงเรียน...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดหนองตะโก โดยมีโรงเรียน.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการเตรียมความพร้อมสู่.......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านวังลาน โดยมีโรงเรียน.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และนอกจากนี้....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 และ ศน.นุดี รุ่งสว่าง เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดอินทาราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนวัด.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาาาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ......


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 ............


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายสร้างเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและธรรมาภิบาล........


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติพร เลิศวรายุทธ์ ผอ.โรงเรียนบ้าน....


ดร.กมล รอดคล้าย เลขา สพฐ.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.ดารณี คำวัจนัง ผอ.กลุ่มวิจัยเชิงประเมินผลและ.....


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสืบสานเอกลักษณ์ไทยด้วย "รำวงมาตรฐาน"...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมคณะครูผู้เข้ารับการอบรมการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน......

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมบรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์ ( รายละเอียด )
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านโป่งหวาย อ.ศรีสวัสดิ์ ( รายละเอัียด )  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี (บ่อพลอย) รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ระดับกลาง ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 อบรมฟรี ( ตารางการอบรม ) สนใจลงทะเบียนได้ที่นี่  ลงทะเบียนอบรม 
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ฯ โรงเรียนบ้านไทรทอง อำเภอด่านมะขามเตี้ย ( ประกาศ )
 ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ( ประกาศ )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
   จังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนสวมใส่เสื้อประจำจังหวัดกาญจนบุรี ( รายละเอียด )
  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ( รายละเอียด )
 เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 ปี 2558 ( รายละเอียด )
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ( รายละเอียด )
  ปฏิทินการปฏิบัติงานราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2)
  ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
  คู่มือการรายงานการติดตามรายงานและประเมินผล ฯ ปีงบประมาณ 2557 ( รายละเอียด )
 แบบเก็บข้อมูลของโรงเรียน  ( แบบเก็บข้อมูลนักเรียนติด G ) ( แบบเก็บข้อมูลครู ) ( แบบเก็บข้อมูลโรงเรียน ) ( แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน ) ( แบบเก็บข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน )  
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตามหนังสือที่ ศธ 04017/ว.1015 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 ( ปกคำนำสารบัญ ) ( ภาคผนวก ) ( ส่วนที่ 1 ) ( ส่วนที่ 2 ) ( ส่วนที่ 3 ) ( ส่วนที่ 4 ) ( ส่วนที่ 5 ) 

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 ( รายละเอียด )
 คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.1494-2541:โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 :เก้าอี้นักเรียน ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
   คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ 2557 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( รายละเอียด )
  แบบฟอร์มการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีตกลงราคา ( รายละเอียด )
การปรับเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ( หนังสือราชการ ) ( รายละเอียด ) 

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีปีการศึกษา 2557
( เอกสาร 1 ) ( เอกสาร 2 ) ( เอกสาร 3 ) ( เอกสาร 4 ) ( เอกสาร 5 )
   การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
 
 นโยบายกรอบแนวทางการจัดงานศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด ) แก้ไขใหม่

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 PowerPoint โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯ ( คณิตศาสตร์ ) ( ไฟฟ้า ) ( ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ )
สไลด์การอบรมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ( สไลด์ 1 ) ( สไลด์ 2 ) ( สไลด์ 3
 สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง : Virtual Field Trip ประวัติศาสตร์ ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 ด้วยคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จะจัดอบรมการผลิตบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการศึกษาตามโครงการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( eDLTV ) โดยจัดสรรโควต้าผู้เข้าอบรมให้กับครู สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 10 คน  ครูท่านใดสนใจ แจ้งรายชื่อได้ที่ ศน.ชาลี สำรองทรัพย์  โทรศัพท์ 087-8079241 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อที่จะได้ทำหนังสือแจ้ง ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ต่อไป  
 ประกาศรายชื่อ รุ่น วันเวลา การอบรมคอมพิวเตอร์ ( การเขียนเว็บไซต์ 1 ) ( การเขียนเว็บไซต์ 2 ) ( spss-1 ) ( spss-2 ) ( Excel and Powerpoint 1 ) ( Excel and PowerPoint 2 ) ขอให้ผู้มีชื่อตามประกาศนี้ ไปเข้าอบรมตามรุ่น หลักสูตร วันเวลา ตามที่กำหนดไว้นี้ สำหรับหลักสูตรอื่นที่เหลือ จะประกาศให้ทราบต่อไป

ข่าวอื่น ๆ
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) 

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   เก็บมาเล่า...สู่กันฟัง    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

 

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241