+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน +++++ 

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558

   ข้อมูลนักเรียน 31 มี.ค.2558

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2557

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2555

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2556

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้    

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

      
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1   

    ระบบ e-Office ใหม่  

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่  

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัด สพป.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้การต้อนรับนายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่ของ...


นายยงยศ ทัศนะพยัค์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ่านออกเขียนได้และรัยเอกสารการ... 


นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 .........


นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  พร้อมด้วยคณะ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติร่วมงานเกษียณอายุราชการให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในงานมุทิตาจิตแดคุณครูด้วยรักจากใจ โดยชมรมผู้บริหารโรงเรียน..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ "เกษียณที่ผูกพัน รักกันตลอดไป"..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพบิดาของ ผอ.ณัฐศักย์ สระทองอุ่น ผอ.รร.วัดบ้านเก่า..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพตาม....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการบกระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวัดไชย...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน...


นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานเเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายเกาะสำโรง...


นายชนินทร์ และ ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง  รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานเในการรับมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก....

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มนักเรียนการศึกษาพิเศษ) ขอให้แจ้งรายชื่อโรงเรียนไปที่ ศน.วินัย ธรรมเกื้อกูล โทร 086-8911377 เพื่อจะได้จัดส่ง Username  และ  Password  เพื่อลงทะเบียนนักเรียนรายโรง ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นี้
เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมฟังเสวนานวัตกรรมการศึกษาทางไกล ฯ ( รายละเอียด )
บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ สพฐ.จัดทำโครงการ ฟ.ฟันสวยยิ้มใส ประจำปี 2558 และโครงการมือสะอาดประจำปี 2558 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแจกสื่อการเรียนการสอน(คู่มือนักเรียน ชุดยาสีฟัน โปสเตอร์ สบู่ก้อนโพรเทคส์)โรงเรียนสามารถรับสื่อ ฯ ไปได้เลยที่บริเวณหร้าห้องอำนวยการ โดยจัดเรียนไว้เป็นรายโรงเรียนแยกเครือข่าย ด่วน..
รายงานผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ( รายละเอียด )
รอบรู้ทุกเรื่อง กับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 ( รายละเอียดที่นี่ )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนคัดนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เข้าเรียนผ่านระบบสื่ออีเลิร์นนิ่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล สามารถเข้าเรียนได้ที่นี่  ( เข้าเรียนที่นี่ )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )
วิธีการแก้ปัญหาเปิดดูงานระบบ e-Office ตัวเก่าของสำนักงานไม่ออก มองงานไม่เห็น  ( วิธีแก้ไข )

ข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ DLIT
ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ฯ ( รายละเอียด )
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกล เพิ่มเติม ( รายละเอียด ) ( บัญชีจัดสรร )( คุณลักษณะใหม่ )  
โหลดคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ ( โหลดคู่มือ )
การรายงานผลการประเมิน โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คู่มือการนิเทศ )  

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน สิงหาคม 2558 ( รายละเอียด )  
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน กรกฎาคม 2558 ( รายละเอียด )  
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน มิถุนายน 2558 ( รายละเอียด )  
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( หนังสือแจ้ง ) ( คู่มือการออกคำสั่ง ฯ )
 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด ) ( ตารางวิเคราะห์ )

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( หนังสือแจ้ง ) ( บัญชีจัดสรร 1 ) ( บัญชีจัดสรร 2 ) ( บัญชีจัดสรร 3 ) ( บัญชีจัดสรร 4 )
การจัดสรร งปม.เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( บัญชีจัดสรร )
แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( แบบสอบถาม )
 การจัดสรรงบประมาณ 2558 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะ ( หนังสือแจ้ง ) ( บัญชีจัดสรร )
 การจัดสรรงบประมาณ ฯ ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ฯ ( รายละเอียด ) ( บัญชีจัดสรร ) ( แบบรายงาน )
 มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายการโอนเงิน 16 กันยายน 2558 ( รายละเอียด )
วิธีการสร้างโครงการแบบตกลงราคา ( รายละเอียด )
การค้นหาโครงการเดิม ( รายละเอียด )
 การซักซ้อมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ ( รายละเอียดแจ้ง ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สูจิบัตรกรีฑานักเรียน 2558 ( สูจิบัตร ) ( ตารางแข่งขัน 1 ) ( ตารางแข่งขัน 2 ) ( ใบส่งตัวนักกรีฑา )
คำกล่าวรายงานการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2558 ( คำกล่าวรายงาน ) ( ผังขบวนพาเหรด )
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ( รายละเอียด ) ( คำสั่ง )
การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี 2558 ( รายละเอียด ) ( ระเบียบ ) ( คำสั่ง ) ( บัตร ) ( ID การ์ดเด็กไม่มีสัญชาติ )  
การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ( ประกาศ สพฐ.) ( แก้ไขเพิ่มเติม ) ( เด็กนักเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ) ( เด็กพิเศษวิทย์-คณิต ) ( เด็ก EP )
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ฯ ( รายละเอียด )
การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปี 2559 ( หนังสือแจ้ง ) ( ประกาศ )
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ( แนวทาง ) ( ประกาศ )

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ความคืบหน้าผลการดำเนินงานและกิจกรรมทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
การมอบหนังสือชุดเสริมประสิทธิภาพการจัดการห้องสมุดโรงเรียน ( รายละเอียด )
การคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ( รายละเอียด )
ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้พัฒนาข้อสอบออนไลน์ PISA เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางคือ http://ipst-pisatest.ipst.ac.th โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโพน และรองรับการใช้งานกับเว็บเบารว์เซอร์ทุกประเภท
รายงานผลการดำเนินงาน สิงหาเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ( คำนำ ) ( รายละเอียด )   
เอกสารรายงานการประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( รายงาน NT ) ( รายงาน O-NET ) ( รายงานข้อสอบกลาง )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด สพป.กาญจนบุีั เขต 1 ( รายละเอียด )
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียด )  

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 3 ( รายละเอียด )
การเข้าพื้นที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ Router  ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียน )
การรายงานข้อมูลการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)ปี 2555 ( รายละเอียด ) ( แบบฟอร์มรายงาน )
 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คุณลักษณะ ) ( บัญชีจัดสรร )  

ข่าวอื่น ๆ
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ( รายละเอียด )
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   ผอ.เขต...พบเพื่อนครู    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

   โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    นโยบายอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006
ดูแลโดย ศน.ชาลี สำรองทรัพย์  Email : chalee.sum@gmail.com  โทร  087-8079241