+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน +++++ 

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558

   ข้อมูลนักเรียน 31 มี.ค.2558

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2558

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2555

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2556

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้    

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

      
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1   

    ระบบ e-Office ใหม่  

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่  

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้ารับ...


นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ของ สพป....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ในฐานะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เป็นประธานการรประชุมคณะ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูสายการสอน...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภชัย มากสมบูรณ์ นายชนินทร์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพป.ร่วมงานฉลอง...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผล...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการการคัดเลือกบุคคล หน่วยงานสถานศึกษาและโครงการดีเด่น.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรอง ร่างแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี พ.ศ.2559-2562....


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนปกติ โรงเรียน...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 เพื่อจัดจ้างพี่่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานนำข้าราชการในสังกัดร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำ...


นายศุภชัย มากสมบูรณ์ พร้อมด้วยนางยงยุทธ พรานขุน รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ.....


นางวาทินี ธีระตระกูล ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยนางสุรีรัตน์ ตั้งยะฤทธิ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี...


นางวาทินี ธีระตระกูล ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยนางสุรีรัตน์ ตั้งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามการ......


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการตั้งงบประมาณ ปี 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง...


นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1พร้อมด้วยนางสาวภณิตา สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 มหาวิทยาลัย...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรจง ปิ่นปฐม ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.รร.....


นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและมอบเกียรติคุณบัตร...


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์..

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
ประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ฯ ( ประกาศ ฯ ) ( เอกสารแนบท้าย 1 ) ( เอกสารแนบท้าย 2 )      
รายงานผลการประเมิน โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ที่นี่  ( รายละเอียด )   
ประกาศโรงเรียนวัดชุกพี้ อำเภอท่าม่วง เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้าง ( รายละเอียด ) ( ประกาศผลการสอบ
คะแนนผลการสอนรายบุคคล นักเรียนชั้น ป.1 ทุกโรงเรียนแยกเป็นเครือข่าย ปรับปรุงใหม่ ( รายละเอียดคะแนน )
รอบรู้ทุกเรื่อง กับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 ( รายละเอียดที่นี่ )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนคัดนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เข้าเรียนผ่านระบบสื่ออีเลิร์นนิ่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล สามารถเข้าเรียนได้ที่นี่  ( เข้าเรียนที่นี่ )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )
วิธีการแก้ปัญหาเปิดดูงานระบบ e-Office ตัวเก่าของสำนักงานไม่ออก มองงานไม่เห็น  ( วิธีแก้ไข )

ข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ DLTV
การประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( แบบประเมิน )
ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ฯ ( รายละเอียด )
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกล เพิ่มเติม ( รายละเอียด ) ( บัญชีจัดสรร )( คุณลักษณะใหม่ )  
โหลดคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ ( โหลดคู่มือ )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
ด้วย สพฐ.ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และสร้างความรู้ ความเข้าใจ โรงเรียนที่สนใจแจ้งสั่งจองได้ที่กลุ่มอำนวยการ เล่มละ 15 บาท สั่งจองได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาตม 2558
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน สิงหาคม 2558 ( รายละเอียด )  
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ฯ ( ประกาศ ฯ ) ( เอกสารแนบท้าย 1 ) ( เอกสารแนบท้าย 2 )      
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ( ประกาศ ) ( วิทยาศาสตร์ ) ( ภาษาอังกฤษ ) ( คอมพิวเตอร์ ) ( ประถมศึกษา ) ( ปฐมวัย ) (  ดนตรีศึกษา ) ( นาฏศิลป์ ) ( พลศึกษา ) ( สังคมศึกษา ) ( แผนที่ รร. )
 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รับโอน(ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( รายละเอียด )
 การคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ( ประกาศ ฯ ) ( บัญชีอัตราว่าง ) ( ปฏิทิน ) ( หลักสูตร ) ( การสอบสัมภาษณ์ ) ( ใบสมัคร ) ( รายละเอียดตำแหน่ง )

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
เตรียมการจัดทำคำของบประมาณ ฯ สำหรับโรงเรียนปกติ ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
 เตรียมการจัดทำคำของบประมาณ ฯ สำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
นโยบายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (  รายละเอียด )
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2559  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนดีประจำตำบล ( หนังสือแจ้ง ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 )
การจัดทำคำของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปี 2559 ( หนังสือแจ้ง ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 )

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 รายการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ( รายละเอียด )
 รายการโอนเงินค่าจ้าง ครูอัตราจ้าง และค่าจ้างนักการภารโรง  ( รายละเอียด )
ซ้อมความเข้าใจงบกลางค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ( รายละเอียด )
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ( รายละเอียด )
รายการโอนเงิน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ( รายการที่ 1 ) ( รายการที่ 2 )
 แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง ขอข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครูผู้สอน ( รายละเอียด ) ( ข้อมูลครู ) ( ครุภัณฑ์ )
 รายการโอนเงิน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ( รายละเอียด )
การกรอบแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ( หนังสือแจ้ง ) ( แบบรายงาน )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ( ประกาศ สพฐ.) ( แก้ไขเพิ่มเติม ) ( เด็กนักเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ) ( เด็กพิเศษวิทย์-คณิต ) ( เด็ก EP )
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ฯ ( รายละเอียด )
การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปี 2559 ( หนังสือแจ้ง ) ( ประกาศ )
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ( แนวทาง ) ( ประกาศ )

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจกแผ่น CD แผนการสอน 200 วัน ชั้น ป.1-3 ( รายละเอียด )
มอบหนังสือ "สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่ม 40" ( รายละเอียด )
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ( classroom language ) ( แบบฝึกทักษา ONET59 ) ( กิจกรรมพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ )
ความคืบหน้าผลการดำเนินงานและกิจกรรมทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
การมอบหนังสือชุดเสริมประสิทธิภาพการจัดการห้องสมุดโรงเรียน ( รายละเอียด )
การคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ( รายละเอียด )
ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้พัฒนาข้อสอบออนไลน์ PISA เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางคือ http://ipst-pisatest.ipst.ac.th โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโพน และรองรับการใช้งานกับเว็บเบารว์เซอร์ทุกประเภท

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด สพป.กาญจนบุีั เขต 1 ( รายละเอียด )
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียด )  

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 3 ( รายละเอียด )
การเข้าพื้นที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ Router  ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียน )
การรายงานข้อมูลการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)ปี 2555 ( รายละเอียด ) ( แบบฟอร์มรายงาน )
 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คุณลักษณะ ) ( บัญชีจัดสรร )  

ข่าวอื่น ๆ
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ( รายละเอียด )
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   ผอ.เขต...พบเพื่อนครู    
   รับสมัครครูอัตราจ้าง  ปี 2559

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

   โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    นโยบายอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006
ดูแลโดย ศน.ชาลี สำรองทรัพย์  Email : chalee.sum@gmail.com  โทร  087-8079241