+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน  +++

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557

   นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2557

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้    

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

      
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1    

    ระบบ e-Office ใหม่    

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


นายไกร เกษทัน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ....


นายศุภชัม มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลาประจำปี....


นายศุภชัม มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา.....


นายศุภชัม มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข........


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า อำเภอด่านมะขามเตี้ย และร่วมโครงการ...


นายศุภชัม มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตอำเภอ...


นายศุภชัม มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการเพื่อแจ้งข้อราชการและแนวปฏิบัติ......


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต  1  จัดประชุมทางไกลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม...


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายโชค เอียดช่วย ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานพระราชทานดินฝังศพมารดา ศน.ยุทธชัย บุญปรรณานนท์ อดีต......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะ.......


นายศุภชัม มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ...


นายยงยุทธ พรานขุน รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.จันทบุรี เขต 1 ซึ่งนำโดยนายมนตรี ทัดเทียม...


นายศิริวุฒิ  สามนปาล รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และข้าราชการ สพป.กาญจนบุรี เบต 1 ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู....


นายยงยศ ทัศนพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญ กำลังใจครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในการประเมินสมรรถนะ....


นายศุภชัม มากสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายยงยุทธ พรานขุน ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง นายยงยศ ทัศนพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี ....


นายคุณาพิชญ์ แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้าน...


นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานตรวจติดตามสนามสอบครูผู้ช่วยของ สพฐ.และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรจุ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.เขต ทั้วประเทศ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสของบุตรสาวนางมณทิชา โตเฟื่อง เจ้าหน้าที่...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมรดน้ำขอพร นายประชา โพธิพิพิธ อดีตสส.กาญจนบุรีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์...

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
 แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนที่จะประสานโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ให้ประสานกับ ศน.อรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ โทร 089-8145324 สำหรับแบบตอบรับสามารถส่งทางอีเมล์ได้ที่  onphimphan.com@gmail.com  
เอกสารประกอบการประชุม กตปน.จุดกาญจนบุรี (ผอ.เขต และ ผอ.กลุ่มนิเทศ) ( เอกสาร 1 ) ( เอกสาร 2 ) ( เอกสาร 3 ) ( เอกสาร 4 )
ด้วยครูอารมณ์ สบายยิ่ง ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้ถึงแก่กรรมด้วยเส้นโลหิตในสมองแตกเฉียบพลัน ขณะนี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม  ณ ฌาปถสถานวัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา  19.30 น. และกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม เวลา 16.00 น.ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดชุกพี้ อำเภอท่าม่วง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา  ( ประกาศ )   
รอบรู้ทุกเรื่อง กับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 ( รายละเอียดที่นี่ )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนคัดนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เข้าเรียนผ่านระบบสื่ออีเลิร์นนิ่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล สามารถเข้าเรียนได้ที่นี่  ( เข้าเรียนที่นี่ )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )
วิธีการแก้ปัญหาเปิดดูงานระบบ e-Office ตัวเก่าของสำนักงานไม่ออก มองงานไม่เห็น  ( วิธีแก้ไข )

ข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กให้รายงานอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่เสียไม่สามารถใช้งานได้ (ยกเว้นอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรร ปี 2557)ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพื่อจัดสรรงบประมาณให้จัดซื้อทดแทน ( หนังสือแจ้ง )  ( รายงานได้ที่นี่ )
โหลดคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ ( โหลดคู่มือ )
การรายงานผลการประเมิน โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คู่มือการนิเทศ )  
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนรายงานการประเมินผล DLTV ทางเวปไซต์ https://dltv.feedback180.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วย ทั้งนี้ให้ศึกษาขั้นตอน วิธีการกรอกจากคู่มือการใช้งานระบบ ซึ่งอยู่หน้าเวปไซต์ดังกล่าวแล้ว โดยใช้ ( USERNAME and PASSWORD ) ของโรงเรียนได้ที่นี้   

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน มีนาคม 2558( รายละเอียด )  
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ( รายละเอียด ) ( แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อ )
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ฯ ( รายละเอียด )
ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ฯ ( ประกาศผลการสอบ ฯ )
ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ ( ประกาศ )  ( ประกาศผลการคัดเลือก )    
  การปรับปรุงการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ( แบบรายงาน ฯ ก.ค.ศ.3/2 ) ( กรอบการประเมินด้านที่ 3 ) ( แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ก.ค.ศ.11/2 )

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. และ สพฐ. ( รายละเอียด )
 การรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558  ( เรียนฟรี ) ( การกำกับติดตาม )
รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ( รายละเอียด )
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( รายละเอียด )
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ( หนังสือแจ้ง ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ( รายละเอียด ) ( แบบเก็บข้อมูล )
การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 การโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร  ( รายละเอียด )
 การโอนเงินงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค ( รายละเอียด )
การโอนเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า ประปา ให้กับทุกโรงเรียน  ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดกิจกรรมโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ( Life Saving ) ( รายละเอียด )
โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ( รายละเอียด )
 การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ดเกมส์"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557" ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักศึกษาธิการภาค 6 ขอเชิญชานให้โรงเรียนส่งนักเรียน ป.1-6 เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเชียนเพื่อการสื่อสาร (ไทย อังกฤษ พม่า จีน) ภาษาละ 1 คน ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์  ที่ 26 พฤษภาคม ส่งโดยตรงที่กลุ่มนิเทศ ฯ หรือ ทางเมล์ jnakpat@gmail.com  ( รายละเอียด ) ( โครงการ )  
เอกสารประกอบการประชุม เทคนิคการจัดการเรียน ฯ ศตวรรษที่ 21 ( เอกสาร 1 ) ( เอกสาร 2 ) ( เอกสาร 3 ) ( เอกสาร 4 ) ( ตัวอย่างแผนการสอน 1 ) ( ตัวอย่างแผนการสอน 2 ) ( ตัวอย่างแผนการสอน 3 ) ( ตัวอย่างแผนการสอน 4 ) ( ตัวอย่างแผนการสอน 5 )  
 คะแนนผลการสอบมาตรฐานกลาง ( คะแนน ) 
 ไฟล์รายงานและคู่มือการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับโรงเรียนใช้ติดตามตรวจสอบตนเองและรอรับการติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการ ฯ ( รายละเอียด )
 ประกาศ สพป.กจ.1 เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม ฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ( ประกาศ )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด สพป.กาญจนบุีั เขต 1 ( รายละเอียด )
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียด )  

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การรายงานข้อมูลการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)ปี 2555 ( รายละเอียด ) ( แบบฟอร์มรายงาน )
 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คุณลักษณะ ) ( บัญชีจัดสรร )  

ข่าวอื่น ๆ
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   ผอ.เขต...พบเพื่อนครู    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

   โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    นโยบายอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006
ดูแลโดย ศน.ชาลี สำรองทรัพย์  Email : chalee.sum@gmail.com  โทร  087-8079241