+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน  +++

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557

   นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2556

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

      
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1    

    ระบบ e-Office ใหม่    

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 


 

 

 
 


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในตำบลบ้านเก่าและตำบลใกล้เคียงร่วมเป็นเกียรติในพิธีวาง...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานเปิดงาน "36 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภ่คภูมิ" คุณครูอาคม แก้วประเสริฐ..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ให้เกียรติเป็นประธานการฌาปนกิจศพ คุณแม่สมจิตต์ บุญมะนุด ณ วัดหนองโพธิ์ .....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา เพื่อมอบหมายนโยบาย ฯ..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 รับมอบทุนการศึกษาขากบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด พร้อมมอบต่อ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2557..


ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผอ.รร.วัดดอนไข่เต่า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. เข้าร่วมงานกษิณาลัย สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี สพฐ...


นายโอภาส ต้นทอง รอง  ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนปฐมวัยและอาคารห้องสมุดของโรงเรียน...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูสู่พ่อแม่ ผู้ปกครอง...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน.ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูธุรการโรงเรียนจังหวัด....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูสู่พ่อแม่ ผู้ปกครอง...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ โดยสมาคมครูท่ามะกา...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัย....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของศูนย์พัฒนาคุณภาพเครือข่าย...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประดับขีดให้กับลูกจ้างประจำ จำนวน 110 คน พร้อมกับเป็นประธานเปิด...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7/2557..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2557 โดยมีนาย....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา....

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
ด้วยสำนักงานจะจัดอบรมการใช้งานแท็บเล็ตให้กับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา รร.ละ 2 คน ระดับมัธยมศึกษา รร.ละ 4 คน ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557 (แบ่งเป็นรุ่น ๆ ละ 2 วัน รวม 8 รุ่น) จึงขอแจ้งครูอำเภอศรีสวัสดิ์ ที่ประสงค์จะพักค้างโรงแรม ซึ่งสำนักงานจัดที่พักให้ที่โรงแรมริเวอร์แคว ขอได้แจ้งความประสงค์ได้ที่ ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ โทร 087-8079241 ภายในวันที่ 24 กันยายน นี้ เพื่อจะได้จัดเตรียมค่าที่พักไว้ให้ หากไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ และมีการพักจริงท่านจะต้องจ่ายค่าที่พักเอง
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )
วิธีการแก้ปัญหาเปิดดูงานระบบ e-Office ตัวเก่าของสำนักงานไม่ออก มองงานไม่เห็น  ( วิธีแก้ไข )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
การตรวจสอบและรับรองข้อมูลข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 ( รายละเอียด )  
ประกาศ สพป.กจ.1 เรื่องการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ ฯ รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง  ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
การรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( รายละเอียด )  
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )  
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามนี้ ได้ส่งรายงานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ไม้ดอกไม่หอมไทยด่วน ( รายชื่อโรงเรียน )  
 แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล นักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557  ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2557 ) โดยให้บันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์   http://portal.bopp-obec.info/obec57  ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน ( รายละเอียด )
แบบฟอร์มการตกลงราคา อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( แบบฟอร์ม )
อนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2557 เพื่อการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2557  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก ( รายละเอียด )
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 ( รายละเอียด )
 คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.1494-2541:โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 :เก้าอี้นักเรียน ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
   คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ 2557 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ฯ ( รายละเอียด ) ( ประกาศ 1 ) ( ประกาศ 2 )
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558 ( รายละเอียด ) ( ประกาศ )  
ขอรับการสนับสนุนสั่งจองเสื้อ/กระเป๋า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64/2557 ( รายละเอียด ) ( รายละเอียด 2 )
การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการด้วยกิจกรรมสภานักเรียน ( รายละเอียด 1) ( รายละเอียด 2 )
   นโยบายกรอบแนวทางการจัดงานศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด ) แก้ไขใหม่

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 การเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด )  
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
   การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คุณลักษณะ ) ( บัญชีจัดสรร )  

ข่าวอื่น ๆ
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) 

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   ผอ.เขต...พบเพื่อนครู    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

 

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241