+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน  +++

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557

   นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2557

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้    

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

      
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1   

    ระบบ e-Office ใหม่  

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่  

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมเตรียมการมหกรรมกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน...


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สระแก้ว เขต 2 ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน...


นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องสะเดาที่เข้าร่วมโครงการ...


นายศุภชัย มากสมบูรณ์   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะนักเรียนครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว...


นายโอภาส ต้นทอง  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ...


นายศุภชัย มากสมบูรณ์   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์...


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ....


นายศุภชัย มากสมบูรณ์   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดงานมหกรรม.....


นายศุภชัย มากสมบูรณ์   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายปลอดการอ่านไม่ออก เขียน.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ปฐมนิเทศและให้โอวาท ข้อเสนอแนะ แนวทางการทำงานแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุม...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  กล่าวทักทายและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"โดยมีคณะ..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ลออ เพ็ชรเกตุ มารดา ผอ.สิรภพ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ร่วมเป็นเกียรติในงาน "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร...


สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมกับ สพฐ.จัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางการพัฒนาสมอง (BBL)ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน.....


สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยชมรมผู้บริหารอำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ลออง เพ็ชรเกตุ...


สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จัดโครงการฝึกอบรม กิจกรรม"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" โดยมีนายยงยุทธ พรานขุน รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ...


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทดสอบภาษาอาเชียนเพื่อการสื่อสาร ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  นำขบวนแห่ในพิธีอุปสมบทนายอัครพนธ์ กัลปะ บุตรชาย ณ วัดทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน...

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
ด้วย บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ ฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ "เส้นทางสู่ความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา" ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสังขละุบุรี โรงแรมริเวอร์แคว สนใจติดต่อได้ที่ อีเมล์  pim.vtec@hotmail.com ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นี้ หรือสอบถามได้ที่ 034-521112 หรือ 090-9389809  
ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้พัฒนาข้อสอบออนไลน์ PISA เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางคือ http://ipst-pisatest.ipst.ac.th โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโพน และรองรับการใช้งานกับเว็บเบารว์เซอร์ทุกประเภท
เอกสารประกอบการประชุม กตปน.จุดกาญจนบุรี (ผอ.เขต และ ผอ.กลุ่มนิเทศ) ( เอกสาร 1 ) ( เอกสาร 2 ) ( เอกสาร 3 ) ( เอกสาร 4 )
รอบรู้ทุกเรื่อง กับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 ( รายละเอียดที่นี่ )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนคัดนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เข้าเรียนผ่านระบบสื่ออีเลิร์นนิ่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล สามารถเข้าเรียนได้ที่นี่  ( เข้าเรียนที่นี่ )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )
วิธีการแก้ปัญหาเปิดดูงานระบบ e-Office ตัวเก่าของสำนักงานไม่ออก มองงานไม่เห็น  ( วิธีแก้ไข )

ข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โหลดคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ ( โหลดคู่มือ )
การรายงานผลการประเมิน โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คู่มือการนิเทศ )  

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน ทอถุนายน 2558 ( รายละเอียด )  
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน พฤษภาคม 2558 ( รายละเอียด )  
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน มีนาคม 2558( รายละเอียด )  
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1  ( รายละเอียด )
ถอดประสบการณ์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด )
สำรวจความต้องการพัฒนาของลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/ครูธุรการ ( รายละเอียด )
โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559 ( รายละเอียด ) ( โครงการ ) ( การคัดเลือก ) ( แบบประวัติ ฯ )
 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ( รายละเอียด ) ( ใบสมัคร )
ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ฯ ( ประกาศผลการสอบ ฯ )

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
คำอธิบายเพิ่มเติม การติดตามรอบที่ 2 ( รายละเอียด )
 แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2558 งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด )
 แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2558 สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
 รายงานการตรวจและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง ฯ ( รายงาน ) ( บทสรุป )  
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 ( รายละเอียด )
 แบบติดตามและประเมินผล ระยะที่ 2 และตารางประกอบการประเมินจุดเน้น ฯ ( แบบติดตาม ) ( ตารางประกอบ ) ( คำชี้แจง )  

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 รายละเอียดรายการตกเบิกเงินเดือนข้าราชการครู 4 % ซึ่งได้โอนเข้าบัญชีแล้ว ( รายละเอียด )
 รายการโอนเงิน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ( รายละเอียด )
 การโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร  ( รายละเอียด )
 การโอนเงินงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การแข่งขัน TO BE NUMBERONE  O 2016 จังหวัดกาญจนบุรี ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด )
การประชุมสัมมนาการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน สพป.กจ.1 ( หนังสือแจ้ง ) ( กำหนดการ )
โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 ( ประกาศ )
ด้วย สมศ เชิญชวนทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังนี้ 1) ประกวดแนวคิดเรื่อง ครูคุณภาพ นักเรียน ครอบครัวคุณภาพ 2) ประกวดบทความ เรื่อง ผลประเมินมีคุณค่า ถ้ารู้จักใช้ประโยชน์ 3) ประกวดภาพถ่ายเรื่อง สถานศึกษามาตรฐาน 3ส คุณภาพ ภาพคุณ วัฒนธรรมคุณภาพ และอื่น ๆ  ( รายละเอียด )
การดำเนินงานตามนโยบายปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ฯ ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )
เอกสารรายงานการประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( รายงาน NT ) ( รายงาน O-NET ) ( รายงานข้อสอบกลาง )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด สพป.กาญจนบุีั เขต 1 ( รายละเอียด )
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียด )  

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การรายงานข้อมูลการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)ปี 2555 ( รายละเอียด ) ( แบบฟอร์มรายงาน )
 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คุณลักษณะ ) ( บัญชีจัดสรร )  

ข่าวอื่น ๆ
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   ผอ.เขต...พบเพื่อนครู    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

   โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    นโยบายอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006
ดูแลโดย ศน.ชาลี สำรองทรัพย์  Email : chalee.sum@gmail.com  โทร  087-8079241